Ajánlatkérés és foglalás

Adatkezelési tájékoztató - hírlevél feliratkozóknak

 

 1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név:  Neocoop Kft.

Telephely: 3242 Parádsasvár, Kossuth u. 1., Magyarország

Cégjegyzékszám: 03-09-000504

Adószám: 10402290-2-03

Törvényes képviselő: SZERLETICS ZOLTÁN

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő:

megválasztására 2018. május 25. napjával kerül sor, adatait honlapunkon közzétesszük.

 

 1. A kezelt adat meghatározása:

az érintett által megadott név és e-mail cím

 

 1. Az adatkezelés célja:

hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása

 

 1. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

ez esetben a hírlevélre feliratkozás nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.

 

 1. Az adattovábbítás:

az adatok továbbítására kizárólag a szerződés alapján a hírleveleket elkészítő és a hírlevél szolgáltatás kiküldését végző cég részére kerül sor.

A hírleveleket elkészítő adatfeldolgozó neve: Jászai Csaba E.V.

székhelye: 3671 Borsodnádasd, Berek u. 6.

képviselője: Jászai Csaba

 

A hírlevél kiküldési szolgáltatást végző adatfeldolgozó neve: Jászai Csaba E.V.

székhelye: 3671 Borsodnádasd, Berek u. 6.

képviselője: Jászai Csaba

 

harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.

 

 1. Az adattovábbítás jogalapja:

az érintett hozzájárulása

 

 1. A személyes adat kezelésének időtartama:

az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor. A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.

 

 1. Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • a rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 • ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 1. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor

 

 1. Adatok tárolása, adatbiztonság

A Neocoop Kft. és az adatfeldolgozóként közreműködő szervezetek az adatokat a saját számítástechnikai eszközein tárolja, melyek a telephelyén találhatóak meg. A Neocoop Kft. az általa alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatok védelmére a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen kerül sor, úgy hogy a Neocoop Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 1. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik

Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

 

 1. Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége

 

Az adatkezelési tájékoztató a Neocoop Kft. honlapján a www.khs.hu oldalon érhető el.

Language »